Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 4.00 Bắt Buộc
2 LAW3502 Pháp luật về tài sản trong thương mại 2.00 Bắt Buộc
3 LAW3503 Pháp luật hợp đồng trong hoạt động thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 LAW3504 Ứng dụng kinh tế học thể chế trong việc xây dựng pháp luật quản trị công ty 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3101 Chuyên đề số 1 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3102 Chuyên đề số 2 3.00 Bắt Buộc
2 LAW3103 Chuyên đề số 3 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3000 Luận án tiến sĩ cấp khoa 30.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3001 Luận án tiến sĩ phản biện độc lập 20.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3002 Luận án tiến sĩ cấp trường 20.00 Bắt Buộc