Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3501 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 LAW3502 Pháp luật về tài sản trong thương mại 2.00 Bắt Buộc
3 LAW3503 Pháp luật hợp đồng trong hoạt động thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 LAW3504 Ứng dụng kinh tế học thể chế trong việc xây dựng pháp luật quản trị công ty 2.00 Bắt Buộc