Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
2 BUS3002 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 BUS3004 Tài sản trí tuệ trong kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
4 BUS3006 Lý thuyết chiến lược và lợi thế cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
5 BUS3007 Quản trị sự thay đổi 2.00 Bắt Buộc