Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS3002 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 BUS3004 Tài sản trí tuệ trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
3 BUS3010 Hành vi tổ chức 2.00 Tự Chọn
4 BUS3017 Quản trị thương hiệu 2.00 Tự Chọn
5 BUS3019 Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS3100 Tổng quan lý thuyết, tình hình nghiên cứu và khả năng vận dụng cho Luận án. Xác định khe hổng lý thuyết 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS3101 Chuyên đề 1: Liên quan đến thiết kế nghiên cứu, phát triển thang đo và lựa chọn các phương pháp nghiên cứu đã đạt được của Luận án 3.00 Bắt Buộc
2 BUS3102 Chuyên đề 2: Liên quan đến kết quả nghiên cứu và bàn luận kết quả nghiên cứu đã đạt được của luận án 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3000 Luận án tiến sĩ cấp khoa 30.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3001 Luận án tiến sĩ phản biện độc lập 20.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3002 Luận án tiến sĩ cấp trường 20.00 Bắt Buộc