Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tiến sĩ 4.00 Bắt Buộc
2 ECO3007 Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và thực tiễn 2.00 Bắt Buộc
3 ECO3201 Những lý thuyết mới trong kinh tế học hiện đại 2.00 Bắt Buộc
4 ECO3302 Tư tưởng kinh tế Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
5 ECO3303 Thể chế đối với phát triển kinh tế 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO3003 Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ 3.00 Bắt Buộc
2 ECO3004 Chuyên đề 1. Luận án tiến sĩ 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO3005 Chuyên đề 2. Luận án tiến sĩ 3.00 Bắt Buộc
2 ECO3006 Chuyên đề 3. Luận án tiến sĩ 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3000 Luận án tiến sĩ cấp khoa 30.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3001 Luận án tiến sĩ phản biện độc lập 20.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3002 Luận án tiến sĩ cấp trường 20.00 Bắt Buộc