Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK25 Thuế và chính sách thuế 2.00 Bắt Buộc
2 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
3 KT20 Kinh tế học quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 KT44 Đổi mới quản trị công để phát triển bền vững 3.00 Bắt Buộc
5 NH01 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3.00 Bắt Buộc
7 TO07 Lý thuyết xác suất (2tc) 2.00 Bắt Buộc
8 PP01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Tự Chọn
9 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Tự Chọn
10 QT17 Quản trị hành chính văn phòng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK03 Kế toán tài chính 2 4.00 Bắt Buộc
2 KK04 Kế toán tài chính 3 3.00 Bắt Buộc
3 KK05 Lý thuyết kiểm toán 3.00 Bắt Buộc
4 KK08 Kế toán quản trị (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 KK16 Thuế - Thực hành và khai báo 3.00 Bắt Buộc
6 NH04 Thanh toán quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TC07 Hệ thống thông tin tài chính và kế toán 4.00 Bắt Buộc
8 NV01 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (3TC) 3.00 Tự Chọn
9 TN02 Thị trường chứng khoán 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK09 Kiểm toán phần hành (Kiểm toán 1) 3.00 Bắt Buộc
2 KK13 Hệ thống thông tin kế toán 3.00 Bắt Buộc
3 KK17 Phân tích và báo cáo tài chính 3.00 Bắt Buộc
4 KK20 Sổ sách và báo cáo kế toán (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 KK28 Kế toán phần hành 1 3.00 Bắt Buộc
6 TH03 Tin học kế toán 3.00 Bắt Buộc
7 KK10 Kế toán hành chính sự nghiệp 3.00 Tự Chọn
8 KK12 Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 3.00 Tự Chọn
9 TN03 Tài chính quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CD01 Chuyên đề thực tập 4.00 Tự Chọn
2 CD02 Chuyên đề kinh tế và quản lý công 1 3.00 Tự Chọn
3 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6.00 Tự Chọn