Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
2 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 NL03 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5.00 Bắt Buộc
4 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
5 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3.00 Bắt Buộc
2 HP03 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 HS07 Luật hình sự 1 (Phần chung) 3.00 Bắt Buộc
4 KT49 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
6 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 XH50 Xã hội học (2) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL01 Đường lối cách mạng của ĐCSVN (LS Đảng) 3.00 Bắt Buộc
2 DS10 Luật tài sản 3.00 Bắt Buộc
3 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 HS08 Luật hình sự 2 (Phần các tội phạm) 2.00 Bắt Buộc
5 LM01 Luật dân sự La Mã 2.00 Bắt Buộc
6 LU10 Luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
7 KN03 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 Tự Chọn
8 TH06 Tin học ứng dụng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 DS03 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
3 HC02 Luật hành chính (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 LD02 Luật lao động (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 LU05 Luật thương mại 3.00 Bắt Buộc
6 TS02 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3.00 Bắt Buộc
7 BD02 Pháp luật công chứng, chứng thực và thừa phát lại 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BH01 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
2 CK01 Luật kinh doanh chứng khoán 3.00 Bắt Buộc
3 HG01 Luật hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
4 LT01 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
5 MT03 Luật môi trường (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 PL29 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2.00 Bắt Buộc
7 DL05 Đạo đức nghề luật 2.00 Tự Chọn
8 VB01 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HS02 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
2 LN02 Luật ngân hàng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 LQ01 Luật Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
5 DS05 Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS08 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 PL39 Pháp luật về thừa kế 2.00 Bắt Buộc
3 TD01 Thi hành án dân sự (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 TP01 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 GB01 Pháp luật về giao dịch bất động sản 2.00 Tự Chọn
6 KN08 Kỹ năng thực hành luật 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00 Bắt Buộc
2 PL31 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền 3.00 Tự Chọn
3 PL32 Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự 3.00 Tự Chọn