Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2CT02 Pháp luật về tài sản 2.00 Bắt Buộc
2 2EC14 Quản lý kinh tế của Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
3 2ME18 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
4 2TR02 Triết học 5.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2EC01 Pháp luật về công ty 2.00 Bắt Buộc
2 2EC04 Pháp luật ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
3 2EC05 Giải quyết tranh chấp trong thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 2EC06 Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
5 2EC15 Pháp luật hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
6 2EC16 Pháp luật về thương mại 2.00 Bắt Buộc
7 2MB13 Pháp luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
8 1EC02 Pháp luật về chứng khoán 2.00 Tự Chọn
9 2EC07 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
10 2EC08 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
11 2EC09 Pháp luật về môi trường 2.00 Tự Chọn
12 2EC10 Pháp luật về thuế trong họat động kinh doanh 2.00 Tự Chọn
13 2EC11 Pháp luật về kế toán, kiểm toán 2.00 Tự Chọn
14 2EC12 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn