Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EL94 Tiếng Anh học thuật 1 4.00 Bắt Buộc
2 EL95 Tiếng Anh học thuật 2 4.00 Bắt Buộc
3 GT01 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
4 MA91 Toán cao cấp (song ngữ) 4.00 Bắt Buộc
5 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 Tự Chọn
6 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EL96 Tiếng Anh học thuật 3 4.00 Bắt Buộc
2 EL97 Tiếng Anh học thuật 4 4.00 Bắt Buộc
3 GDQP Học phần GDQP 5.00 Bắt Buộc
4 GT11 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 MI10 Tin học ứng dụng (4TC) 4.00 Bắt Buộc
7 DL04 Địa chính trị thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
8 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn