Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
2 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 TO08 Toán cao cấp (5TC) 5.00 Bắt Buộc
4 TR04 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 GE05 Nhân học đại cương 2.00 Tự Chọn
6 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDQP Học phần GDQP 5.00 Bắt Buộc
2 GT01 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
3 GT11 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 Bắt Buộc
5 KT49 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 LU10 Luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
7 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
8 TO07 Lý thuyết xác suất (2tc) 2.00 Bắt Buộc
9 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
10 DL04 Địa chính trị thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
11 LS11 Lịch sử văn minh thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
12 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn
13 VH04 Văn hóa học 2.00 Tự Chọn
14 XH50 Xã hội học (2) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EC03 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 Bắt Buộc
2 IS92 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
3 KD15 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 MA01 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
5 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3.00 Bắt Buộc
6 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Tự Chọn
7 LG03 Logic học (2TC) 2.00 Tự Chọn
8 TH09 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL06 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 QT03 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
3 QT04 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
4 TC18 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 TM24 Tổng quan về du lịch 3.00 Bắt Buộc
6 KN03 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 KN20 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2.00 Tự Chọn
8 PP02 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 TM07 Quản trị sản xuất và dịch vụ 3.00 Bắt Buộc
2 TM08 Địa lý du lịch 3.00 Bắt Buộc
3 TM09 Kinh tế du lịch 3.00 Bắt Buộc
4 TM25 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
5 XH05 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 Bắt Buộc
6 HD10 Luật hợp đồng (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 HV02 Hành vi khách hàng 3.00 Tự Chọn
8 KD05 Thương mại điện tử (407) 3.00 Tự Chọn
9 LU07 Luật thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 LU12 Luật du lịch 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 TM10 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
2 TM11 Marketing du lịch 3.00 Bắt Buộc
3 TM12 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch 3.00 Bắt Buộc
4 TM13 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3.00 Bắt Buộc
5 TM26 Kiến tập chuyên ngành 3.00 Bắt Buộc
6 TM14 Kỹ năng thuyết trình du lịch 3.00 Tự Chọn
7 TM15 Quản lý và tổ chức sự kiện du lịch 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 TM16 Quản trị lữ hành 3.00 Bắt Buộc
2 TM17 Quản trị nhà hàng 3.00 Bắt Buộc
3 TM18 Quản trị khách sạn 3.00 Bắt Buộc
4 TM27 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3.00 Bắt Buộc
5 TM19 Quản trị ẩm thực 3.00 Tự Chọn
6 TM20 Thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch lữ hành 3.00 Tự Chọn
7 TM21 Du lịch sinh thái 2.00 Tự Chọn
8 TM22 Du lịch văn hóa 2.00 Tự Chọn
9 TM23 Du lịch nghỉ dưỡng 2.00 Tự Chọn
10 TM28 Quản trị thương hiệu (2TC) 2.00 Tự Chọn
11 TM29 Quản trị truyền thông (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00 Bắt Buộc
2 KL05 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00 Tự Chọn
3 QT47 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2.00 Tự Chọn
4 QT48 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2.00 Tự Chọn