Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BLB1048 Nhập môn luật học 3.00 Bắt Buộc
2 BLB2049 Luật hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 BLB2050 Luật hành chính 3.00 Bắt Buộc
4 BLB2051 Luật hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 BLC2045 Luật dân sự - Những vấn đề chung 3.00 Bắt Buộc
6 BLC4012 Luật dân sự - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 3.00 Bắt Buộc
7 BLC4013 Luật hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
8 BLC5029 Pháp luật về công chứng, chứng thực và thừa phát lại 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB3011 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 BKB4021 Luật thương mại 3.00 Bắt Buộc
3 BKB5016 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
4 BLB4015 Luật môi trường 2.00 Bắt Buộc
5 BLC2047 Luật dân sự - Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
6 BLC5014 Luật lao động 3.00 Bắt Buộc
7 BLC5027 Pháp luật về an sinh xã hội 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB4020 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
2 BKT2048 Luật quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 BLB2052 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
4 BLB4028 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ 2.00 Bắt Buộc
5 BLC2046 Luật tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 BUU6002 Kiến tập 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BLB4008 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2.00 Bắt Buộc
2 BLB4019 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
3 BLB5017 Luật ngân hàng 3.00 Bắt Buộc
4 BLC4043 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 BLC5040 Thi hành án dân sự 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUU6003 Thực tập cuối khóa 4.00 Bắt Buộc
2 BLB4023 Chuyên đề: Những vấn đề chung về nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
3 BLC4007 Chuyên đề: Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự 2.00 Tự Chọn
4 BUU6001 Khóa luận tốt nghiệp 4.00 Tự Chọn