Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB1046 Pháp luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
2 BKB5016 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
3 BLB1048 Nhập môn luật học 3.00 Bắt Buộc
4 BLB2049 Luật hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
5 BLB2050 Luật hành chính 3.00 Bắt Buộc
6 BLC2045 Luật dân sự - Những vấn đề chung 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB3011 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 BKB4021 Luật thương mại 3.00 Bắt Buộc
3 BKB5041 Pháp luật về quản trị công ty 3.00 Bắt Buộc
4 BKT2048 Luật quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 BLC4012 Luật dân sự - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 3.00 Bắt Buộc
6 BKB4001 Các hợp đồng thông dụng 2.00 Tự Chọn
7 BKT4025 Nghiên cứu và soạn thảo pháp lý 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB4010 Luật cạnh tranh 3.00 Bắt Buộc
2 BLB2051 Luật hình sự 3.00 Bắt Buộc
3 BLB4016 Luật môi trường 3.00 Bắt Buộc
4 BLB5017 Luật ngân hàng 3.00 Bắt Buộc
5 BLC2046 Luật tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 BLC2047 Luật dân sự - Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
7 BLC5014 Luật lao động 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB4020 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
2 BKB4035 Pháp luật về đầu tư 3.00 Bắt Buộc
3 BKT4017 Luật kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 BKT5023 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 BLB2052 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
6 BLB4019 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
7 BKB5028 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
8 BKB5029 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
9 BKT5030 Pháp luật thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
10 BLB5025 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB5005 Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề luật 2.00 Bắt Buộc
2 BKB5026 Chuyên đề: Nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2.00 Bắt Buộc