Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KD14 Giới thiệu ngành Kinh tế đối ngoại 3.00 Bắt Buộc
2 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 TO08 Toán cao cấp (5TC) 5.00 Bắt Buộc
5 TR04 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 GE05 Nhân học đại cương 2.00 Tự Chọn
7 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 Tự Chọn
8 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDQP Học phần GDQP 5.00 Bắt Buộc
2 GT01 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
3 GT11 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 Bắt Buộc
5 KT49 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 LU10 Luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
7 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
8 TO07 Lý thuyết xác suất (2tc) 2.00 Bắt Buộc
9 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
10 CS51 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.00 Tự Chọn
11 DL04 Địa chính trị thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
12 LS11 Lịch sử văn minh thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
13 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn
14 VH04 Văn hóa học 2.00 Tự Chọn
15 XH50 Xã hội học (2) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EC03 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 Bắt Buộc
2 LS02 Lịch sử KTQD (Lịch sử KTVN và các nước) 3.00 Bắt Buộc
3 MA01 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
4 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3.00 Bắt Buộc
5 TK04 Thống kê ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
6 KN03 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 KN20 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2.00 Tự Chọn
8 PP02 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL06 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 IS92 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
3 KD15 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
5 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 IS21 Thương mại điện tử (406) 3.00 Tự Chọn
7 KD16 Giao dịch thương mại quốc tế 3.00 Tự Chọn
8 KD26 Đe dọa từ không gian mạng và toàn cầu hóa 3.00 Tự Chọn
9 LG03 Logic học (2TC) 2.00 Tự Chọn
10 TH09 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CS05 Chính sách tài chính quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 KD01 Kinh doanh quốc tế (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 KN21 Kỹ năng học thuật (3tc) 3.00 Bắt Buộc
4 KT23 Kinh tế đối ngoại (4TC) 4.00 Bắt Buộc
5 MA05 Marketing quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 XH05 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KD25 Khởi nghiệp 3.00 Bắt Buộc
2 KT43 Kiến tập (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 QT08 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 4.00 Bắt Buộc
4 DT02 Đầu tư quốc tế 3.00 Tự Chọn
5 NH04 Thanh toán quốc tế 3.00 Tự Chọn
6 VT01 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GT10 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 KY01 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3.00 Bắt Buộc
3 TD08 Lập và thẩm định dự án dầu tư (4TC) 4.00 Bắt Buộc
4 VT02 Logistics 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00 Bắt Buộc
2 KD27 Phân tích chính sách đối ngoại (seminar) (2tc) 2.00 Tự Chọn
3 KL05 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00 Tự Chọn
4 TU04 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 2.00 Tự Chọn