Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MAA4002 Lý thuyết kế toán 3.00 Bắt Buộc
2 MAU4001 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán và kiểm toán 3.00 Bắt Buộc
3 MFF1004 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
4 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
5 MBB4008 Quản trị chiến lược 2.00 Tự Chọn
6 MEE4026 Kinh tế học quản lý 2.00 Tự Chọn
7 MKB4019 Pháp luật về công ty 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MAA4009 Kế toán tài chính nâng cao 2.00 Bắt Buộc
2 MAU4003 Kiểm toán 3.00 Bắt Buộc
3 MMA4001 Kinh tế lượng và ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
4 MAA4006 Kế toán công 2.00 Tự Chọn
5 MAA4013 Thuế và quản lý thuế nâng cao 2.00 Tự Chọn
6 MAU4005 Hợp nhất báo cáo tài chính 2.00 Tự Chọn
7 MAU4008 Kế toán quốc tế 2.00 Tự Chọn
8 MFF4020 Tài chính quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MAU4007 Kế toán quản trị 3.00 Bắt Buộc
2 MAU4012 Phân tích dữ liệu kế toán và kiểm toán nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MAU4010 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 2.00 Tự Chọn
4 MAU4011 Phân tích báo cáo tài chính 2.00 Tự Chọn
5 MFF4013 Quản trị rủi ro tài chính 2.00 Tự Chọn
6 MFF4015 Quản trị tài chính 2.00 Tự Chọn
7 MIM4002 Hệ thống thông tin kế toán 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MUU6002 Luận văn thạc sĩ 15.00 Bắt Buộc