Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2KT02 Kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
2 ACC2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
3 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
4 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2023 Kế toán tài chính 3.00 Bắt Buộc
2 ACC2503 Kiểm toán 3.00 Bắt Buộc
3 MIS2023 Hệ thống thông tin kế toán 3.00 Bắt Buộc
4 ACC2013 Lý thuyết kế toán 3.00 Tự Chọn
5 ACC2063 Kế toán quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2034 Kế toán tài chính nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 ACC2053 Phân tích báo cáo tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 ACC2513 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV01 Luận văn tốt nghiệp 12.00 Bắt Buộc