Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2034 Kế toán tài chính nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 ACC2053 Phân tích báo cáo tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 ACC2513 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV01 Luận văn tốt nghiệp 12.00 Bắt Buộc