Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DT07 Thủ tục thành lập DN và thủ tục đầu tư (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LQ01 Luật Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT01 Luật cạnh tranh 3.00 Bắt Buộc
2 PL08 Pháp luật về quản trị công ty 3.00 Bắt Buộc
3 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 TM03 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 2.00 Bắt Buộc
3 TP01 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 HL01 Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp 2.00 Tự Chọn
5 PL07 Pháp luật về mua bán và sát nhập công ty 2.00 Tự Chọn
6 TM05 Pháp luật về xúc tiến thương mại 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HD09 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 LN01 Luật ngân hàng (2TC) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00 Bắt Buộc
2 KL05 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00 Tự Chọn
3 LD06 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn
4 TP05 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 2.00 Tự Chọn