Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2001 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 COM2005 Lý thuyết và chính sách thương mại 3.00 Bắt Buộc
3 COM2015 Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết luận văn 3.00 Bắt Buộc
4 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
5 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
6 MAT2016 Kinh tế lượng nâng cao 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2003 Kinh tế đối ngoại 3.00 Bắt Buộc
2 COM2013 Logistics quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 COM2014 Quản trị đa văn hóa 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2002 Đầu tư quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 2LS01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
3 COM2006 Kinh doanh quốc tế nâng cao 3.00 Tự Chọn
4 COM2007 Đàm phán thương mại quốc tế 3.00 Tự Chọn
5 COM2016 Khởi nghiệp quốc tế 3.00 Tự Chọn
6 COM2017 Leadership 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc