Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
2 COM2006 Kinh doanh quốc tế 3.00 Tự Chọn
3 COM2016 Khởi nghiệp quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2001 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 COM2002 Đầu tư quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 COM2003 Kinh tế đối ngoại 3.00 Bắt Buộc
4 COM2005 Lý thuyết và chính sách thương mại 3.00 Bắt Buộc
5 COM2013 Logistics quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 COM2015 Phương pháp viết luận văn 3.00 Bắt Buộc
7 MAT2016 Kinh tế lượng nâng cao 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LS01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
2 COM2014 Quản trị đa văn hóa 3.00 Tự Chọn
3 COM2017 Leadership 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc