Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE1038 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 MMA4002 Kinh tế lượng nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MRE4003 Lý thuyết và chính sách thương mại 3.00 Bắt Buộc
4 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MRB4009 Logistics quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 MRE4004 Kinh tế đối ngoại nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MRE4015 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 MIE4001 Bảo mật thông tin trong bối cảnh toàn cầu hoá 3.00 Tự Chọn
5 MKB4008 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
6 MMA4003 Phân tích dữ liệu kinh tế 3.00 Tự Chọn
7 MRB4007 Khởi nghiệp quốc tế 3.00 Tự Chọn
8 MRB4010 Quản trị chuỗi cung ứng 3.00 Tự Chọn
9 MRB4014 Quản trị mua hàng toàn cầu 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MRB4006 Kinh doanh quốc tế nâng cao 2.00 Bắt Buộc
2 MRE4005 Đầu tư quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MKT4007 Luật hợp đồng thương mại 3.00 Tự Chọn
4 MRB4008 Leadership 3.00 Tự Chọn
5 MRB4011 Quản trị đa văn hóa 3.00 Tự Chọn
6 MRB4012 Quản trị dự án quốc tế 3.00 Tự Chọn
7 MRB4013 Quản trị kho hàng và phân phối 3.00 Tự Chọn
8 MRE4002 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MUU6002 Luận văn thạc sĩ 15.00 Bắt Buộc