Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 Bắt Buộc
2 KT20 Kinh tế học quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 LU01 Luật kinh tế 3.00 Bắt Buộc
4 MA01 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
5 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
6 TC50 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
7 TO04 Lý thuyết thống kê 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KD52 Kinh doanh quốc tế 4.00 Bắt Buộc
2 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
3 KT11 Kinh tế phát triển 3.00 Bắt Buộc
4 KT23 Kinh tế đối ngoại (4TC) 4.00 Bắt Buộc
5 KY01 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3.00 Bắt Buộc
6 TH02 Tin học quản lý 3.00 Bắt Buộc
7 TN03 Tài chính quốc tế 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CG01 Chuyển giao công nghệ quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 HV01 Hành vi tổ chức trong kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
3 MA05 Marketing quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 NH04 Thanh toán quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 QT02 Quản trị chất lượng 3.00 Bắt Buộc
6 VT01 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 VT02 Logistics 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DT02 Đầu tư quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 GT04 Đàm phán kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
3 KD07 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 QT08 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 4.00 Bắt Buộc
6 QT18 Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia 3.00 Bắt Buộc
7 TN09 Thẩm định và quản trị dự án đầu tư (4TC) 4.00 Bắt Buộc
8 TU02 Thuế và thủ tục hải quan 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CN01 Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên ngành 5.00 Tự Chọn
2 CS53 Thi tốt nghiệp kiến thức cơ sở ngành 5.00 Tự Chọn