Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2506 Pháp luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2101 Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 LAW2102 Pháp luật về tài sản 3.00 Bắt Buộc
4 LAW2106 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2.00 Bắt Buộc
5 LAW2107 Pháp luật về thừa kế 2.00 Bắt Buộc
6 LAW2108 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 2.00 Bắt Buộc
7 LAW2109 Pháp luật về tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
8 LAW2111 Pháp luật về bảo vệ môi trường 2.00 Bắt Buộc
9 LAW2112 Pháp luật về quyền tác giả 2.00 Bắt Buộc
10 LAW2113 Pháp luật lao động 2.00 Bắt Buộc
11 LAW2120 Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng 2.00 Bắt Buộc
12 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2.00 Bắt Buộc
13 LAW2132 Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2115 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2.00 Bắt Buộc
2 LAW2116 Pháp luật về tín dụng tiêu dùng 2.00 Bắt Buộc
3 LAW2125 Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai 3.00 Bắt Buộc
4 LAW2134 Pháp luật về tài sản tín thác 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc