Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2101 Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2.00 Bắt Buộc
4 LAW2140 Pháp luật về tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2112 Pháp luật về quyền tác giả 2.00 Tự Chọn
3 LAW2125 Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai 3.00 Tự Chọn
4 LAW2134 Pháp luật về tài sản tín thác 2.00 Tự Chọn
5 LAW2135 Áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ việc dân sự 2.00 Tự Chọn
6 LAW2136 Pháp luật về hòa giải 2.00 Tự Chọn
7 LAW2138 Pháp luật về công chứng và thừa phát lại 2.00 Tự Chọn
8 LAW2139 Luật dân sự so sánh 2.00 Tự Chọn
9 LAW2502 Pháp luật về môi trường 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc