Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu 3.00 Bắt Buộc
2 FIN3002 Các chuyên đề ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
3 FIN3003 Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng trong tài chính-P1 3.00 Bắt Buộc
4 FIN3004 Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng trong tài chính -P2 2.00 Bắt Buộc
5 FIN3005 Các chuyên đề tài chính 2.00 Bắt Buộc