Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN3001 Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu 3.00 Bắt Buộc
2 FIN3003 Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng trong tài chính-P1 3.00 Bắt Buộc
3 FIN3004 Kinh tế lượng và thống kê ứng dụng trong tài chính -P2 2.00 Bắt Buộc
4 FIN30010 Chuyên đề Tài chính chuyên sâu 2.00 Tự Chọn
5 FIN3008 Các mô hình tài chính chuyên sâu 2.00 Tự Chọn
6 FIN3009 Chuyên đề Ngân hàng chuyên sâu 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN30011 Tiểu luận tổng quan 7.00 Bắt Buộc
2 FIN30012 Đề cương chi tiết 5.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN30013 Chuyên đề 1 5.00 Bắt Buộc
2 FIN30014 Chuyên đề 2 5.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3000 Luận án tiến sĩ cấp khoa 30.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3001 Luận án tiến sĩ phản biện độc lập 20.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3002 Luận án tiến sĩ cấp trường 20.00 Bắt Buộc