Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HV05 Hành vi tổ chức 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QT04 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
2 QT06 Quản trị marketing 3.00 Bắt Buộc
3 VH01 Văn hóa doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HV02 Hành vi khách hàng 3.00 Bắt Buộc
2 MA02 Nghiên cứu marketing 3.00 Bắt Buộc
3 QT10 Quản trị dự án đầu tư (407) 3.00 Bắt Buộc
4 TL06 Nghệ thuật lãnh đạo 3.00 Bắt Buộc
5 QT24 Quản trị thương hiệu 3.00 Tự Chọn
6 QT37 Quản trị truyền thông 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QT03 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
2 QT09 Quản trị rủi ro 3.00 Bắt Buộc
3 QT11 Quản trị sản xuất 3.00 Bắt Buộc
4 QT16 Quản trị bán hàng 3.00 Bắt Buộc
5 QT02 Quản trị chất lượng 3.00 Tự Chọn
6 QT17 Quản trị hành chính văn phòng 3.00 Tự Chọn
7 QT49 Quản trị khởi nghiệp 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KL05 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4.00 Tự Chọn
2 QT47 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2.00 Tự Chọn
3 QT48 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2.00 Tự Chọn