Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT07 Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp lý 3.00 Bắt Buộc
2 KT01 Kinh tế học căn bản (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 LG01 Logic học 3.00 Bắt Buộc
4 TH01 Tin học đại cương 3.00 Bắt Buộc
5 TL01 Tâm lý học đại cương 3.00 Bắt Buộc
6 XH01 Xã hội học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL01 Đường lối cách mạng của ĐCSVN (LS Đảng) 3.00 Bắt Buộc
2 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3.00 Bắt Buộc
3 HP01 Luật hiến pháp Việt Nam 4.00 Bắt Buộc
4 LL01 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) 4.00 Bắt Buộc
5 NL03 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS02 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 3.00 Bắt Buộc
2 HC50 Luật hành chính 5.00 Bắt Buộc
3 LS05 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
4 TM01 Luật thương mại 1 - Chủ thể kinh doanh 4.00 Bắt Buộc
5 TT50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 DS03 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
3 HD01 Luật hợp đồng 4.00 Bắt Buộc
4 HS01 Luật hình sự (4TC) 4.00 Bắt Buộc
5 TM02 Pháp luật về thương mại HH và DV 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CK01 Luật kinh doanh chứng khoán 3.00 Bắt Buộc
2 HS05 Luật hình sự 2 2.00 Bắt Buộc
3 LD01 Luật lao động 4.00 Bắt Buộc
4 LQ01 Luật Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 TM03 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 2.00 Bắt Buộc
6 VB01 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DT01 Luật đầu tư 2.00 Bắt Buộc
2 HG01 Luật hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
3 HS09 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
4 LT02 Luật tài chính 2.00 Bắt Buộc
5 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
6 TS50 Luật tố tụng dân sự 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HD02 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 HD08 Hợp đồng 2 - Các hợp đồng thông dụng (2TC) 2.00 Bắt Buộc
3 HH01 Luật hàng hải 2.00 Bắt Buộc
4 LM04 Luật môi trường (2) 2.00 Bắt Buộc
5 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
6 TP01 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BH01 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
2 CT01 Luật cạnh tranh 3.00 Bắt Buộc
3 LT01 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
4 LT08 Luật ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
5 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 TV01 Nghề luật sư và tư vấn pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 9
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KL51 Khóa luận tốt nghiệp 10.00 Tự Chọn
2 TNCN Tốt nghiệp chuyên ngành 5.00 Tự Chọn
3 TNCS Tốt nghiệp cơ sở 5.00 Tự Chọn