Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2ME01 Kinh tế chính trị Mác 2.00 Bắt Buộc
2 2TR02 Triết học 5.00 Bắt Buộc
3 2MP06 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2KT05 Kinh tế phát triển 3.00 Bắt Buộc
2 2ME02 Kinh tế lượng ứng dụng 2.00 Bắt Buộc
3 2VM02 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 2VM04 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
5 2ME03 Thẩm định dự án đầu tư 2.00 Tự Chọn
6 2ME09 Kinh tế học quản lý 2.00 Tự Chọn
7 2ME14 Phân tích tài chính 2.00 Tự Chọn
8 2MP07 Tài chính công 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2ME04 Kinh tế dự báo 2.00 Bắt Buộc
2 2ME18 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
3 1ME02 Kinh tế công 2.00 Tự Chọn
4 2ME15 Phân tích thị trường bất động sản 2.00 Tự Chọn
5 2MP02 Chính sách công 2.00 Tự Chọn
6 SME01 Kinh tế học quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV01 Luận văn tốt nghiệp 12.00 Bắt Buộc