Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL06 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 EC03 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 Bắt Buộc
3 FB83 Tài chính cá nhân (CA) 3.00 Bắt Buộc
4 GT10 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 IS21 Thương mại điện tử (406) 3.00 Bắt Buộc
6 IS30 Marketing điện tử 3.00 Bắt Buộc
7 KK12 Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) 3.00 Bắt Buộc
8 KK15 Kế toán tài chính 3.00 Bắt Buộc
9 MA02 Nghiên cứu marketing 3.00 Bắt Buộc
10 MA05 Marketing quốc tế 3.00 Bắt Buộc
11 NH04 Thanh toán quốc tế 3.00 Bắt Buộc
12 QT02 Quản trị chất lượng 3.00 Bắt Buộc
13 QT04 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
14 TC16 Tài chính công (3TC) 3.00 Bắt Buộc
15 TO13 Toán kinh tế 3.00 Bắt Buộc
16 XH05 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 Bắt Buộc