Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MFF1004 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 MMA4004 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
3 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
4 MBB4010 Quản trị doanh nghiệp công nghệ 2.00 Tự Chọn
5 MBB4015 Quản trị tài sản trí tuệ 2.00 Tự Chọn
6 MBM4001 Các lý thuyết marketing hiện đại 3.00 Tự Chọn
7 MEE4001 Kinh tế học quản lý 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MBB4002 Văn hóa kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
2 MBB4003 Nghệ thuật lãnh đạo 3.00 Bắt Buộc
3 MFF4016 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
4 MBB4009 Quản trị công ty 3.00 Tự Chọn
5 MBB4014 Quản trị sự thay đổi 3.00 Tự Chọn
6 MBM4006 Hành vi người tiêu dùng 3.00 Tự Chọn
7 MBM4012 Quản trị marketing 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MBB4004 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
2 MBB4005 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
3 MAU4007 Kế toán quản trị 3.00 Tự Chọn
4 MBB4007 Hành vi tổ chức 3.00 Tự Chọn
5 MBB4011 Quản trị dự án đầu tư 3.00 Tự Chọn
6 MBB4013 Quản trị rủi ro 3.00 Tự Chọn
7 MIM4003 Hệ thống thông tin quản lý 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MUU6002 Luận văn thạc sĩ 15.00 Bắt Buộc