Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2001 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
3 BUS2010 Quản trị Marketing 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2006 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
2 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3.00 Tự Chọn
3 BUS2003 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 3.00 Tự Chọn
4 BUS2005 Kế toán quản trị 3.00 Tự Chọn
5 BUS2012 Hành vi tổ chức 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2007 Quản trị tài sản trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
2 BUS2008 Nghệ thuật lãnh đạo 3.00 Bắt Buộc
3 BUS2009 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
4 BUS2011 Văn hóa trong kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
5 BUS2014 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
6 BUS2020 Quản trị công ty 3.00 Bắt Buộc
7 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV02 Luận văn tốt nghiệp 14.00 Bắt Buộc