Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL02 Địa lý kinh tế 3.00 Bắt Buộc
2 PL01 Pháp luật đại cương 3.00 Bắt Buộc
3 TH01 Tin học đại cương 3.00 Bắt Buộc
4 TO01 Toán cao cấp C1 3.00 Bắt Buộc
5 TO02 Toán cao cấp C2 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KT06 Kinh tế học vi mô 4.00 Bắt Buộc
2 LS01 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3.00 Bắt Buộc
3 NL03 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5.00 Bắt Buộc
4 TO03 Lý thuyết xác suất và thông kê toán (4TC) 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 Bắt Buộc
2 KT76 Kinh tế học vĩ mô 4.00 Bắt Buộc
3 LS02 Lịch sử KTQD (Lịch sử KTVN và các nước) 3.00 Bắt Buộc
4 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
5 XH01 Xã hội học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL01 Đường lối cách mạng của ĐCSVN (LS Đảng) 3.00 Bắt Buộc
2 LG01 Logic học 3.00 Bắt Buộc
3 MA01 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
4 TO04 Lý thuyết thống kê 3.00 Bắt Buộc
5 TT50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
2 KT20 Kinh tế học quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 LU01 Luật kinh tế 3.00 Bắt Buộc
4 TC50 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
5 TH02 Tin học quản lý 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KK08 Kế toán quản trị (3TC) 3.00 Bắt Buộc
2 MA02 Nghiên cứu marketing 3.00 Bắt Buộc
3 QT02 Quản trị chất lượng 3.00 Bắt Buộc
4 QT06 Quản trị marketing 3.00 Bắt Buộc
5 QT17 Quản trị hành chính văn phòng 3.00 Bắt Buộc
6 TL04 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT01 Luật cạnh tranh 3.00 Bắt Buộc
2 KD07 Thương mại điện tử (407) (2TC) 2.00 Bắt Buộc
3 MA03 Marketing dịch vụ 3.00 Bắt Buộc
4 QT07 Quản trị tài chính 4.00 Bắt Buộc
5 QT11 Quản trị sản xuất 3.00 Bắt Buộc
6 QT12 Quản trị kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 VH02 Văn hóa doanh nghiệp (2TC) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KN02 Kỹ năng làm việc theo nhóm (407) 3.00 Bắt Buộc
2 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 QT03 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
4 QT04 Quản trị nguồn nhân lực 3.00 Bắt Buộc
5 QT09 Quản trị rủi ro 3.00 Bắt Buộc
6 QT10 Quản trị dự án đầu tư (407) 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 9
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KL51 Khóa luận tốt nghiệp 10.00 Tự Chọn
2 TNCN Tốt nghiệp chuyên ngành 5.00 Tự Chọn
3 TNCS Tốt nghiệp cơ sở 5.00 Tự Chọn