Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MB01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 2ME04 Kinh tế dự báo 2.00 Bắt Buộc
3 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2011 Kinh tế học thể chế 2.00 Bắt Buộc
6 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
7 GEN2001 Kinh tế chính trị nâng cao 3.00 Bắt Buộc
8 1ME02 Kinh tế công 2.00 Tự Chọn
9 2MP06 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 2.00 Tự Chọn
10 2MP09 Kinh tế lao động 2.00 Tự Chọn
11 2MP13 Tài chính phát triển 2.00 Tự Chọn
12 SME01 Kinh tế học quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2050 Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương 3.00 Bắt Buộc
2 2ME03 Thẩm định dự án đầu tư 2.00 Tự Chọn
3 2ME15 Phân tích thị trường bất động sản 2.00 Tự Chọn
4 2MP14 Kinh tế Việt Nam 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc