Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3106 Luật so sánh 2.00 Bắt Buộc
2 LAW3107 Pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 LAW3110 Pháp luật về tài sản 2.00 Bắt Buộc
4 LAW3111 Phương pháp nghiên cứu luật và viết bài báo quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 LAW3113 Seminar Giải quyết tranh chấp khi chưa có luật áp dụng 2.00 Tự Chọn
6 LAW3117 Seminar Pháp luật Hôn nhân và gia đình 2.00 Tự Chọn
7 LAW3118 Seminar Pháp luật Giao dịch bảo đảm 2.00 Tự Chọn
8 LAW3119 Seminar Pháp luật về thừa kế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3114 Chuyên đề 1: Tổng quan về đề tài luận án tiến sĩ 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3115 Chuyên đề 2: Vấn đề nghiên cứu 3.00 Bắt Buộc
2 LAW3116 Chuyên đề 3: Vấn đề nghiên cứu 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3000 Luận án tiến sĩ cấp khoa 30.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3001 Luận án tiến sĩ phản biện độc lập 20.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAN3002 Luận án tiến sĩ cấp trường 20.00 Bắt Buộc