Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW3106 Luật so sánh 2.00 Bắt Buộc
2 LAW3107 Pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 LAW3110 Pháp luật về tài sản 2.00 Bắt Buộc
4 LAW3111 Phương pháp nghiên cứu luật và viết bài báo quốc tế 2.00 Bắt Buộc