Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BBB1067 Quản trị học 3.00 Bắt Buộc
2 BDG1001 Triết học Mác – Lênin 3.00 Bắt Buộc
3 BDG1012 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
4 BEE1037 Kinh tế vi mô 3.00 Bắt Buộc
5 BLB1048 Nhập môn luật học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BDG1013 Giáo dục thể chất 2 3.00 Bắt Buộc
2 BDG1014 Giáo dục quốc phòng 5.00 Bắt Buộc
3 BEE1038 Kinh tế vĩ mô 3.00 Bắt Buộc
4 BKT2048 Luật quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 BLB2049 Luật hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
6 BLC2045 Luật dân sự - Những vấn đề chung 3.00 Bắt Buộc
7 BBB1068 Kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 2.00 Tự Chọn
8 BBM1065 Sáng tạo và khởi nghiệp 2.00 Tự Chọn
9 BDG1011 Logic học 2.00 Tự Chọn
10 BFF1047 Tài chính cá nhân 2.00 Tự Chọn
11 BIE1051 Công nghệ thông tin và truyền thông mới (New ICT) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BEE1002 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.00 Bắt Buộc
2 BKB1046 Pháp luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
3 BLB2050 Luật hành chính 3.00 Bắt Buộc
4 BLB2051 Luật hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 BLC4012 Luật dân sự - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế 3.00 Bắt Buộc
6 BKT4025 Nghiên cứu và soạn thảo pháp lý 2.00 Tự Chọn
7 BKT4049 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BDG1003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 BKB4020 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
3 BKB4021 Luật thương mại 3.00 Bắt Buộc
4 BKB5016 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
5 BLC2046 Luật tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 BKB4001 Các hợp đồng thông dụng 2.00 Tự Chọn
7 BKT5030 Pháp luật thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
8 BKT5039 Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
9 BLB4018 Luật so sánh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BDG1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
2 BKB4035 Pháp luật về đầu tư 3.00 Bắt Buộc
3 BKT5023 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 BLB2052 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 BLB4016 Luật môi trường 3.00 Bắt Buộc
6 BLC2047 Luật dân sự - Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
7 BKT5003 Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
8 BKT5031 Pháp luật về bảo hiểm quốc tế 2.00 Tự Chọn
9 BKT5045 Tập quán thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 BLB5025 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BDG1005 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
2 BKT4017 Luật kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 BLB4019 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
4 BLC5014 Luật lao động 3.00 Bắt Buộc
5 BUU6002 Kiến tập 2.00 Bắt Buộc
6 BKT5013 Luật đầu tư quốc tế 2.00 Tự Chọn
7 BKT5018 Luật môi trường quốc tế 2.00 Tự Chọn
8 BKT5033 Pháp luật về các biện pháp phi thuế quan 2.00 Tự Chọn
9 BKT5040 Pháp luật về phòng vệ thương mại 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BKB3011 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 BKB4010 Luật cạnh tranh 3.00 Bắt Buộc
3 BKT5037 Pháp luật về hàng hải 3.00 Bắt Buộc
4 BKT5043 Quyền con người trong thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 BLC4043 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 BKT5008 Luật biển 2.00 Tự Chọn
7 BLB5020 Luật thuế quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUU6003 Thực tập cuối khóa 4.00 Bắt Buộc
2 BKT5006 Chuyên đề: Kỹ năng hòa giải và trọng tài thương mại 2.00 Tự Chọn
3 BKT5027 Chuyên đề: Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2.00 Tự Chọn
4 BUU6001 Khóa luận tốt nghiệp 4.00 Tự Chọn