Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
2 FIN2102 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 FIN2103 Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
4 FIN2104 Các mô hình tài chính 2.00 Bắt Buộc
5 FIN2107 Đầu tư tài chính 3.00 Bắt Buộc
6 FIN2203 Quản trị ngân hàng thương mại 3.00 Bắt Buộc
7 ACC2074 Kế toán quản trị 4.00 Tự Chọn
8 FIN2101 Tài chính phát triển 3.00 Tự Chọn
9 FIN2108 Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng 3.00 Tự Chọn
10 FIN2201 Tài chính quốc tế 3.00 Tự Chọn
11 FIN2202 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ 3.00 Tự Chọn
12 KTL2204 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2106 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc