Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2104 Các mô hình tài chính 2.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
3 KTL2204 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
2 FIN2102 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 FIN2103 Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
4 FIN2107 Đầu tư tài chính 3.00 Bắt Buộc
5 FIN2203 Quản trị ngân hàng thương mại 3.00 Bắt Buộc
6 BUS2005 Kế toán quản trị 3.00 Tự Chọn
7 FIN2101 Tài chính phát triển 3.00 Tự Chọn
8 FIN2108 Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng 3.00 Tự Chọn
9 FIN2201 Tài chính quốc tế 3.00 Tự Chọn
10 FIN2202 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2106 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc