Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE4001 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
2 MFF1004 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
3 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
4 MFB4006 Công nghệ tài chính: Chuyển đổi chiến lược và dịch vụ tài chính 3.00 Tự Chọn
5 MFF4019 Tài chính phát triển 3.00 Tự Chọn
6 MMA4005 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MFB4012 Quản trị ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số 3.00 Bắt Buộc
2 MFF4002 Các mô hình tài chính 2.00 Bắt Buộc
3 MFF4005 Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
4 MFF4016 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
5 MFB4009 Khoa học dữ liệu trong tài chính 3.00 Tự Chọn
6 MFF4001 Các chủ đề đặc biệt trong tài chính 3.00 Tự Chọn
7 MFF4011 Phân tích đầu tư chứng khoán 3.00 Tự Chọn
8 MFF4022 Tài chính vi mô 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MFB4003 Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 3.00 Bắt Buộc
2 MFF4007 Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư 3.00 Bắt Buộc
3 MFB4010 Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 3.00 Tự Chọn
4 MFF4008 Định giá đầu tư 3.00 Tự Chọn
5 MFF4017 Tài chính hành vi 3.00 Tự Chọn
6 MFF4021 Tài chính quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MUU6002 Luận văn thạc sĩ 15.00 Bắt Buộc