Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2074 Kế toán quản trị 3.00 Bắt Buộc
2 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
3 FIN2101 Tài chính phát triển 3.00 Bắt Buộc
4 FIN2102 Quản trị tài chính 3.00 Bắt Buộc
5 FIN2103 Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
6 FIN2104 Các mô hình tài chính 2.00 Bắt Buộc
7 FIN2107 Đầu tư tài chính 3.00 Bắt Buộc
8 FIN2108 Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng 3.00 Bắt Buộc
9 FIN2201 Tài chính quốc tế 3.00 Bắt Buộc
10 FIN2203 Quản trị ngân hàng thương mại 3.00 Bắt Buộc
11 KTL2204 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2106 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 FIN2202 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc