Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE1038 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 MEE4030 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
4 MEE4020 Kinh tế chính trị nâng cao 3.00 Tự Chọn
5 MEE4032 Kinh tế Việt Nam 2.00 Tự Chọn
6 MEM4022 Kinh tế công nâng cao 3.00 Tự Chọn
7 MFF4018 Tài chính phát triển 2.00 Tự Chọn
8 MRB4016 Toàn cầu hóa và quan hệ kinh tế quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE4012 Kinh tế học các vấn đề xã hội 3.00 Bắt Buộc
2 MEE4023 Kinh tế đổi mới sáng tạo 3.00 Bắt Buộc
3 MEE4031 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 MEM4004 Chính sách công 3.00 Bắt Buộc
5 MEM4029 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
6 MEE4036 Thẩm định dự án đầu tư 2.00 Tự Chọn
7 MEM4005 Chính sách đất đai 2.00 Tự Chọn
8 MEM4028 Kinh tế lao động nâng cao 2.00 Tự Chọn
9 MEM4033 Lãnh đạo trong khu vực công 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEM4007 Chính sách phát triển kinh tế vùng và địa phương 3.00 Bắt Buộc
2 MEM4019 Quản lý đô thị vùng và miền 3.00 Bắt Buộc
3 MEE4002 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3.00 Tự Chọn
4 MEE4006 Chính sách phát triển công nghiệp 2.00 Tự Chọn
5 MEE4027 Kinh tế học thể chế 3.00 Tự Chọn
6 MEM4034 Marketing địa phương 2.00 Tự Chọn
7 MEM4035 Quản lý công 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MUU6002 Luận văn thạc sĩ 15.00 Bắt Buộc