Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2TR02 Triết học 5.00 Bắt Buộc
2 2VM01 Kinh tế vi mô nâng cao 2.00 Bắt Buộc
3 2VM03 Kinh tế vĩ mô nâng cao 2.00 Bắt Buộc
4 2MP03 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Tự Chọn
5 2TC04 Tài chính hành vi 3.00 Tự Chọn
6 2TC06 Bảo hiểm nâng cao 3.00 Tự Chọn
7 2TK01 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MB06 Ngân hàng trung ương 3.00 Bắt Buộc
2 2QT01 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 2TC03 Tài chính công nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 2TC05 Tài chính phát triển 3.00 Bắt Buộc
5 2TC01 Phân tích chính sách thuế 3.00 Tự Chọn
6 2TC02 Tài chính bất động sản 3.00 Tự Chọn