Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3.00 Bắt Buộc
2 DS10 Luật tài sản 3.00 Bắt Buộc
3 HC02 Luật hành chính (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 HG01 Luật hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
6 HP03 Luật hiến pháp (3TC) 3.00 Bắt Buộc
7 HS07 Luật hình sự 1 (Phần chung) 3.00 Bắt Buộc
8 BD02 Pháp luật công chứng, chứng thực và thừa phát lại 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
2 DS03 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
3 HS08 Luật hình sự 2 (Phần các tội phạm) 2.00 Bắt Buộc
4 LD02 Luật lao động (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 LU05 Luật thương mại 3.00 Bắt Buộc
6 MT03 Luật môi trường (3TC) 3.00 Bắt Buộc
7 PL39 Pháp luật về thừa kế 2.00 Bắt Buộc
8 BH01 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HS02 Luật tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
2 LN02 Luật ngân hàng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 PL29 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2.00 Bắt Buộc
4 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
5 TP01 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 TS02 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3.00 Bắt Buộc
7 GB01 Pháp luật về giao dịch bất động sản 2.00 Tự Chọn
8 TD01 Thi hành án dân sự (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CK07 Luật chứng khoán (3TC) 3.00 Bắt Buộc
2 LT01 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
3 PL56 Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự (2tc) 2.00 Bắt Buộc
4 PL57 Những vấn đề cơ bản về nhà nước pháp quyền (2TC) 2.00 Bắt Buộc
5 ST02 Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn