Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KT20 Kinh tế học quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 KT43 Kiến tập (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 KT44 Đổi mới quản trị công để phát triển bền vững 3.00 Bắt Buộc
4 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3.00 Bắt Buộc
5 TN03 Tài chính quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 HV01 Hành vi tổ chức trong kinh doanh 3.00 Tự Chọn
7 LG01 Logic học 3.00 Tự Chọn
8 LS01 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3.00 Tự Chọn
9 LS03 Lịch sử các nền văn minh thế giới 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KD03 Kinh doanh quốc tế (4TC) 4.00 Bắt Buộc
2 KT22 Kinh tế đối ngoại (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 KY01 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3.00 Bắt Buộc
4 LU02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 MA05 Marketing quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 NH04 Thanh toán quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 VT01 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 3.00 Bắt Buộc
8 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3.00 Tự Chọn
9 KT11 Kinh tế phát triển 3.00 Tự Chọn
10 QT02 Quản trị chất lượng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GT04 Đàm phán kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
2 KD04 Thương mại điện tử (402) 3.00 Bắt Buộc
3 QT08 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 4.00 Bắt Buộc
4 TN09 Thẩm định và quản trị dự án đầu tư (4TC) 4.00 Bắt Buộc
5 VT02 Logistics 3.00 Bắt Buộc
6 CT01 Luật cạnh tranh 3.00 Tự Chọn
7 HD02 Luật hợp đồng thương mại quốc tế 3.00 Tự Chọn
8 QT03 Quản trị chiến lược 3.00 Tự Chọn
9 QT18 Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia 3.00 Tự Chọn
10 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6.00 Bắt Buộc
2 DT02 Đầu tư quốc tế 3.00 Tự Chọn
3 TU02 Thuế và thủ tục hải quan 3.00 Tự Chọn