Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO3101 Những vấn đề mới trong nghiên cứu KTCT thời kỳ quá độ lên CNXH 2.00 Bắt Buộc
2 ECO3102 Học thuyết kinh tế của Các- Mác - những giá trị bền vững và sự phát triển 3.00 Bắt Buộc
3 ECO3301 Phương pháp nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án tiến sĩ 3.00 Bắt Buộc
4 ECO3302 Tư tưởng kinh tế Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
5 ECO3303 Thể chế đối với phát triển kinh tế 2.00 Bắt Buộc