Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MP06 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 2.00 Bắt Buộc
2 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 ECO2052 Kinh tế hành vi 2.00 Bắt Buộc
4 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MB01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 2ME10 Kinh tế học thể chế 2.00 Bắt Buộc
3 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2049 Kinh tế học các vấn đề xã hội 3.00 Bắt Buộc
6 GEN2001 Kinh tế chính trị nâng cao 3.00 Bắt Buộc
7 2MP17 Chính sách đất đai 2.00 Tự Chọn
8 ECO2051 Kinh tế đổi mới và sáng tạo 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2038 Chính sách phát triển công nghiệp 2.00 Bắt Buộc
2 ECO2050 Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương 3.00 Bắt Buộc
3 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
4 2MP14 Kinh tế Việt Nam 2.00 Tự Chọn
5 ECO2023 Chính sách công 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc