Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE1038 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 MEE4030 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MUU1001 Triết học 4.00 Bắt Buộc
4 MEE4002 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3.00 Tự Chọn
5 MEE4006 Chính sách phát triển công nghiệp 2.00 Tự Chọn
6 MEE4025 Kinh tế hành vi 2.00 Tự Chọn
7 MEM4003 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2.00 Tự Chọn
8 MRB4016 Toàn cầu hóa và quan hệ kinh tế quốc tế 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE4012 Kinh tế học các vấn đề xã hội 3.00 Bắt Buộc
2 MEE4020 Kinh tế chính trị nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 MEE4031 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 MEM4029 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
5 MEE4023 Kinh tế đổi mới sáng tạo 3.00 Tự Chọn
6 MEE4036 Thẩm định dự án đầu tư 2.00 Tự Chọn
7 MEE4037 Chính trị học 2.00 Tự Chọn
8 MEM4004 Chính sách công 3.00 Tự Chọn
9 MEM4005 Chính sách đất đai 2.00 Tự Chọn
10 MEM4028 Kinh tế lao động nâng cao 2.00 Tự Chọn
11 MKB4017 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MEE4013 Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
2 MEE4027 Kinh tế học thể chế 3.00 Bắt Buộc
3 MEM4007 Chính sách phát triển kinh tế vùng và địa phương 3.00 Bắt Buộc
4 MEE4021 Kinh tế chính trị quốc tế 2.00 Tự Chọn
5 MEM4033 Lãnh đạo trong khu vực công 2.00 Tự Chọn