Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MB01 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 2ME01 Kinh tế chính trị Mác 2.00 Bắt Buộc
3 2ME03 Thẩm định dự án đầu tư 2.00 Bắt Buộc
4 2MP17 Chính sách đất đai 2.00 Bắt Buộc
5 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
6 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
7 ECO2013 Kinh tế lao động 3.00 Bắt Buộc
8 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
9 ECO2023 Chính sách công 3.00 Bắt Buộc
10 ECO2044 Kinh tế chính trị Lênin 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2ME17 Luật kinh tế 2.00 Bắt Buộc
2 2MP14 Kinh tế Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
3 ECO2045 Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2050 Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa phương 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2051 Kinh tế đổi mới và sáng tạo 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc