Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2102 Pháp luật về tài sản 3.00 Bắt Buộc
2 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2501 Pháp luật về công ty 3.00 Bắt Buộc
3 LAW2503 Pháp luật về thương mại 3.00 Bắt Buộc
4 LAW2506 Pháp luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
5 2CT06 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 2.00 Tự Chọn
6 LAW2504 Pháp luật cạnh tranh 2.00 Tự Chọn
7 LAW2507 Pháp luật ngân hàng 2.00 Tự Chọn
8 LAW2508 Sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
9 LAW2511 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
10 LAW2519 Luật thương mại quốc tế 3.00 Tự Chọn
11 LAW2528 Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh 3.00 Tự Chọn
12 LAW2529 Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản 3.00 Tự Chọn
13 LAW2530 Pháp luật về đấu thầu và đấu giá tài sản 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc