Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MKB4001 Pháp luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 MKB4003 Pháp luật về tài sản 3.00 Bắt Buộc
3 MKB4004 Pháp luật về thương mại 3.00 Bắt Buộc
4 MLB1025 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Tự Chọn
5 MUU1001 Triết học 4.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MKT4002 Pháp luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 MKB4005 Giải quyết tranh chấp trong thương mại 2.00 Tự Chọn
3 MKB4006 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
4 MKB4010 Pháp luật cạnh tranh 2.00 Tự Chọn
5 MKB4013 Pháp luật ngân hàng 2.00 Tự Chọn
6 MKB4014 Pháp luật sở hữu trí tuệ 3.00 Tự Chọn
7 MKB4016 Pháp luật về công ty 3.00 Tự Chọn
8 MKB4017 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
9 MKB4021 Pháp luật về đấu thầu và đấu giá tài sản 3.00 Tự Chọn
10 MKB4026 Pháp luật về thuế trong họat động kinh doanh 3.00 Tự Chọn
11 MKT4023 Pháp luật về môi trường 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MKB4009 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
2 MKB4012 Pháp luật lao động và an sinh xã hội 2.00 Tự Chọn
3 MKB4018 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng và trách nhiệm sản phẩm 2.00 Tự Chọn
4 MKB4020 Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản 3.00 Tự Chọn
5 MKB4022 Pháp luật về kinh doanh chứng khoán 2.00 Tự Chọn
6 MKB4024 Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
7 MKB4025 Pháp luật về quản lý ngoại hối và thị trường tiền tệ 2.00 Tự Chọn
8 MKT4011 Pháp luật kinh doanh quốc tế 3.00 Tự Chọn
9 MKT4015 Pháp luật thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn