Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CN04 Nhập môn ngành (414) 2.00 Bắt Buộc
2 GT01 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
3 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 LU16 Nhập môn Luật học 3.00 Bắt Buộc
5 TO58 Toán Kinh tế 3.00 Bắt Buộc
6 HT04 Công nghệ thông tin và truyền thông mới 2.00 Tự Chọn
7 KN22 Sáng tạo và khởi nghiệp 2.00 Tự Chọn
8 KN23 Kỹ năng lãnh đạo 2.00 Tự Chọn
9 LG03 Logic học (2TC) 2.00 Tự Chọn
10 TC37 Tài chính cá nhân 2.00 Tự Chọn