Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2KT03 Kinh tế học quản lý 3.00 Bắt Buộc
2 2MP03 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
3 2TR02 Triết học 5.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2KT02 Kinh tế lượng ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
2 2QT03 Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 2QT07 Quản trị Marketing nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 2QT02 Các lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại 3.00 Tự Chọn
5 2QT08 Văn hóa trong kinh doanh 3.00 Tự Chọn
6 2QT09 Ứng xử của tổ chức 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2CL04 Quản trị chiến lược nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 2QT04 Quản trị tài sản trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
3 2QT05 Nghệ thuật lãnh đạo 3.00 Bắt Buộc
4 2LH01 Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh 3.00 Tự Chọn
5 2QT11 Kế toán quản trị nâng cao 3.00 Tự Chọn