Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MP03 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 2TR02 Triết học 5.00 Bắt Buộc
3 2VM02 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 2VM04 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2KL01 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
2 2KT08 Kinh tế thế giới 3.00 Bắt Buộc
3 1KT02 Kinh tế học quản lý 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2TM01 Lý thuyết và chính sách thương mại 3.00 Bắt Buộc
2 2KT05 Kinh tế phát triển 3.00 Tự Chọn
3 2LS02 Luật hợp đồng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 1CT01 Luật cạnh tranh 3.00 Tự Chọn
2 1KT01 Kinh doanh quốc tế 3.00 Tự Chọn
3 2KT04 Kinh tế đối ngoại 3.00 Tự Chọn
4 2KT06 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ 3.00 Tự Chọn
5 2LT02 Luật thương mại quốc tế 3.00 Tự Chọn
6 2LV01 Luận văn tốt nghiệp 12.00 Tự Chọn
7 2NL02 Nguồn nhân lực quốc tế 3.00 Tự Chọn
8 2QT01 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Tự Chọn