Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GT01 Giáo dục thể chất 1 3.00 Bắt Buộc
2 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3.00 Bắt Buộc
4 TC43 Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
5 TO08 Toán cao cấp (5TC) 5.00 Bắt Buộc
6 TR04 Triết học Mác - Lênin (3TC) 3.00 Bắt Buộc
7 GE05 Nhân học đại cương 2.00 Tự Chọn
8 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2.00 Tự Chọn
9 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDQP Học phần GDQP 5.00 Bắt Buộc
2 GT11 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3.00 Bắt Buộc
4 KT49 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 LU10 Luật doanh nghiệp 3.00 Bắt Buộc
6 QT01 Quản trị học căn bản 3.00 Bắt Buộc
7 TO07 Lý thuyết xác suất (2tc) 2.00 Bắt Buộc
8 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
9 CS51 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.00 Tự Chọn
10 DL04 Địa chính trị thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
11 LS11 Lịch sử văn minh thế giới (2TC) 2.00 Tự Chọn
12 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2.00 Tự Chọn
13 VH04 Văn hóa học 2.00 Tự Chọn
14 XH50 Xã hội học (2) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EC03 Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2tc) 2.00 Bắt Buộc
2 KK15 Kế toán tài chính 3.00 Bắt Buộc
3 MA01 Marketing căn bản 3.00 Bắt Buộc
4 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3.00 Bắt Buộc
5 TK04 Thống kê ứng dụng 3.00 Bắt Buộc
6 KN03 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2.00 Tự Chọn
7 KN20 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2.00 Tự Chọn
8 PP02 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL06 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2TC) 2.00 Bắt Buộc
2 IS92 Hệ thống thông tin kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
3 KD15 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 NH01 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) 3.00 Bắt Buộc
5 QT03 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
6 TC05 Thuế 3.00 Bắt Buộc
7 TC18 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) 3.00 Bắt Buộc
8 KT02 Kinh tế lượng 3.00 Tự Chọn
9 LG03 Logic học (2TC) 2.00 Tự Chọn
10 TH09 Tin học ứng dụng (2tc) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 NH15 Ngân hàng thương mại (3TC) 3.00 Bắt Buộc
2 TC16 Tài chính công (3TC) 3.00 Bắt Buộc
3 TC33 Tài chính định lượng (2TC) 2.00 Bắt Buộc
4 TC34 Quản trị tài chính nâng cao 3.00 Bắt Buộc
5 XH05 Chủ nghĩa xã hội khoa học (2tc) 2.00 Bắt Buộc
6 CK04 Phân tích chứng khoán (3TC) 3.00 Tự Chọn
7 NH20 Trung gian tài chính phi ngân hàng 3.00 Tự Chọn
8 TC35 Đạo đức trong kinh doanh tài chính - ngân hàng 3.00 Tự Chọn
9 TC45 Tài chính cá nhân (3TC) 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 NH06 Kế toán ngân hàng 3.00 Bắt Buộc
2 NH19 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.00 Bắt Buộc
3 NH21 Ngân hàng thương mại nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 NH22 Ngân hàng đầu tư (2TC) 2.00 Bắt Buộc
5 TC23 Đầu tư tài chính (3TC) 3.00 Bắt Buộc
6 TC36 Phân tích tài chính theo tình huống 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QT54 Quản trị ngân hàng 3.00 Bắt Buộc
2 TN03 Tài chính quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 QT43 Quản trị rủi ro tài chính - ngân hàng (4TC) 4.00 Tự Chọn
4 QT50 Kiểm toán 3.00 Tự Chọn
5 TC25 Tài chính hành vi (3TC) 3.00 Tự Chọn
6 TD02 Thẩm định tín dụng 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4.00 Bắt Buộc
2 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6.00 Bắt Buộc