Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2ME18 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2,00 Bắt Buộc
2 2MP06 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 2,00 Bắt Buộc
3 2TR02 Triết học 5,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MB03 Kinh tế phát triển 2,00 Bắt Buộc
2 2MP01 Kinh tế chính trị Mácxít 3,00 Bắt Buộc
3 2MP04 Kinh tế chính trị Lênin 2,00 Bắt Buộc
4 2MP12 Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam 2,00 Bắt Buộc
5 2VM01 Kinh tế vi mô nâng cao 2,00 Bắt Buộc
6 2VM04 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3,00 Bắt Buộc
7 2LT01 Luật thương mại quốc tế 2,00 Tự Chọn
8 2ME05 Kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn 2,00 Tự Chọn
9 2MP07 Tài chính công 2,00 Tự Chọn
10 2MP09 Kinh tế lao động 2,00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2MP22 Thẩm định dự án đầu tư công 3,00 Tự Chọn
2 2MP23 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3,00 Tự Chọn
3 2MP24 Chính sách đất đai nông nghiệp 3,00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV01 Luận văn tốt nghiệp 12,00 Bắt Buộc