Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 EL94 Tiếng Anh học thuật 1 4,00 Bắt Buộc
2 EL95 Tiếng Anh học thuật 2 4,00 Bắt Buộc
3 GT01 Giáo dục thể chất 1 3,00 Bắt Buộc
4 MA91 Toán cao cấp (song ngữ) 4,00 Bắt Buộc
5 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2,00 Tự Chọn
6 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2,00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDQP Học phần GDQP 5,00 Bắt Buộc
2 GT02 Giáo dục thể chất 2 2,00 Bắt Buộc