Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GT01 Giáo dục thể chất 1 3,00 Bắt Buộc
2 IS89 Tin học cơ sở 2,00 Bắt Buộc
3 IS90 Giới thiệu ngành (406) 2,00 Bắt Buộc
4 KT48 Kinh tế học vi mô (3TC) 3,00 Bắt Buộc
5 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 NL03 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5,00 Bắt Buộc
7 TO08 Toán cao cấp (5TC) 5,00 Bắt Buộc
8 GT05 Nhập môn khoa học giao tiếp (2TC) 2,00 Tự Chọn
9 TL05 Tâm lý học đại cương (2TC) 2,00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDQP Học phần GDQP 5,00 Bắt Buộc
2 GT11 Giáo dục thể chất 2 (3TC) 3,00 Bắt Buộc
3 IS49 Kỹ thuật lập trình (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 KK01 Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương) 3,00 Bắt Buộc
5 KT49 Kinh tế vĩ mô (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 LU10 Luật doanh nghiệp 3,00 Bắt Buộc
7 QT01 Quản trị học căn bản 3,00 Bắt Buộc
8 TO07 Lý thuyết xác suất (2tc) 2,00 Bắt Buộc
9 DL04 Địa chính trị thế giới (2TC) 2,00 Tự Chọn
10 QH04 Quan hệ quốc tế (2TC) 2,00 Tự Chọn
11 VH04 Văn hóa học 2,00 Tự Chọn
12 XH50 Xã hội học (2) 2,00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL01 Đường lối cách mạng của ĐCSVN (LS Đảng) 3,00 Bắt Buộc
2 IS35 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3TC) 3,00 Bắt Buộc
3 IS43 Toán cho tin học 3,00 Bắt Buộc
4 KK15 Kế toán tài chính 3,00 Bắt Buộc
5 MA01 Marketing căn bản 3,00 Bắt Buộc
6 TC10 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Ng/lý thị trường tài chính) 3,00 Bắt Buộc
7 KN03 Kỹ năng làm việc theo nhóm (2TC) 2,00 Tự Chọn
8 LG01 Logic học 3,00 Tự Chọn
9 PP02 Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC) 2,00 Tự Chọn
10 TH06 Tin học ứng dụng 3,00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 IS37 Hệ thống thông tin quản lý (3TC) 3,00 Bắt Buộc
2 IS39 Mạng máy tính 3,00 Bắt Buộc
3 IS92 Hệ thống thông tin kinh doanh 2,00 Bắt Buộc
4 IS93 Cơ sở dữ liệu 3,00 Bắt Buộc
5 KD15 Kinh tế học quốc tế (2TC) 2,00 Bắt Buộc
6 TT01 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 IS14 Nhà kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 3,00 Bắt Buộc
2 IS36 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 3,00 Bắt Buộc
3 IS40 Thiết kế và lập trình web kinh doanh 1 3,00 Bắt Buộc
4 IS42 Phân tích và thiết kế HTTT quản lý 3,00 Bắt Buộc
5 IS46 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 1 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 IS31 Đồ án ngành 3,00 Bắt Buộc
2 IS44 Quản lý dự án Hệ thống thông tin 3,00 Bắt Buộc
3 IS55 Phân tích dữ liệu trong kinh doanh 3,00 Bắt Buộc
4 IS15 Kế toán tin học (406) 3,00 Tự Chọn
5 IS41 Thiết kế và lập trình web kinh doanh 2 3,00 Tự Chọn
6 IS47 Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống ERP 2 3,00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 IS21 Thương mại điện tử (406) 3,00 Bắt Buộc
2 IS25 Chuyên đề 1 (406) 2,00 Tự Chọn
3 IS26 Chuyên đề 2 (406) 2,00 Tự Chọn
4 IS27 Chuyên đề 3 (406) 2,00 Tự Chọn
5 IS29 Lập trình cơ sở dữ liệu 3,00 Tự Chọn
6 IS33 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở 3,00 Tự Chọn
7 KK05 Lý thuyết kiểm toán 3,00 Tự Chọn
8 KK13 Hệ thống thông tin kế toán 3,00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4,00 Bắt Buộc
2 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6,00 Tự Chọn