Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3,00 Bắt Buộc
2 DS10 Luật tài sản 3,00 Bắt Buộc
3 HC02 Luật hành chính (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
5 HP03 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 LU10 Luật doanh nghiệp 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3,00 Bắt Buộc
2 DS03 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2,00 Bắt Buộc
3 HD05 Luật hợp đồng - Các hợp đồng thông dụng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 LQ01 Luật Quốc tế 3,00 Bắt Buộc
5 LU05 Luật thương mại 3,00 Bắt Buộc
6 PL08 Pháp luật về quản trị công ty 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT01 Luật cạnh tranh 3,00 Bắt Buộc
2 HS06 Luật hình sự (3TC) 3,00 Bắt Buộc
3 LD02 Luật lao động (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 LN01 Luật ngân hàng (2TC) 2,00 Bắt Buộc
5 LU02 Luật thương mại quốc tế 3,00 Bắt Buộc
6 MT03 Luật môi trường (3TC) 3,00 Bắt Buộc
7 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BC01 Báo cáo chuyên đề thực tập 4,00 Bắt Buộc
2 HS02 Luật tố tụng hình sự 3,00 Bắt Buộc
3 LT01 Luật thuế 3,00 Bắt Buộc
4 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3,00 Bắt Buộc
5 TS02 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6,00 Tự Chọn
7 LD05 Luật kinh doanh quốc tế 3,00 Tự Chọn
8 TP02 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (3TC) 3,00 Tự Chọn