Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT07 Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp lý 3,00 Bắt Buộc
2 KT01 Kinh tế học căn bản (3TC) 3,00 Bắt Buộc
3 LG01 Logic học 3,00 Bắt Buộc
4 TH01 Tin học đại cương 3,00 Bắt Buộc
5 TL01 Tâm lý học đại cương 3,00 Bắt Buộc
6 XH03 Xã hội học pháp luật 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DL01 Đường lối cách mạng của ĐCSVN (LS Đảng) 3,00 Bắt Buộc
2 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3,00 Bắt Buộc
3 LL01 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) 4,00 Bắt Buộc
4 LS05 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3,00 Bắt Buộc
5 NL03 Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lênin 5,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS02 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 3,00 Bắt Buộc
2 HC01 Luật hành chính 4,00 Bắt Buộc
3 HP01 Luật hiến pháp Việt Nam 4,00 Bắt Buộc
4 TM52 Luật thương mại P1 (Chủ thể kinh doanh) 3,00 Bắt Buộc
5 TT50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS09 Các hợp đồng dân sự thông dụng 3,00 Bắt Buộc
2 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
3 HS53 Luật hình sự 4,00 Bắt Buộc
4 LM01 Luật dân sự La Mã 2,00 Bắt Buộc
5 TM02 Pháp luật về thương mại HH và DV 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3,00 Bắt Buộc
2 DS07 Trách nhiệm dân sự 2,00 Bắt Buộc
3 LD01 Luật lao động 4,00 Bắt Buộc
4 LN03 Phá sản và trọng tài thương mại 2,00 Bắt Buộc
5 TS50 Luật tố tụng dân sự 4,00 Bắt Buộc
6 VB01 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CK01 Luật kinh doanh chứng khoán 3,00 Bắt Buộc
2 HG01 Luật hôn nhân và gia đình 2,00 Bắt Buộc
3 HS09 Luật tố tụng hình sự 3,00 Bắt Buộc
4 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2,00 Bắt Buộc
5 PL53 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ 2,00 Bắt Buộc
6 TP03 Tư pháp quốc tế (4TC) 4,00 Bắt Buộc
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BD02 Pháp luật công chứng, chứng thực và thừa phát lại 2,00 Bắt Buộc
2 DS05 Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự 2,00 Bắt Buộc
3 LM04 Luật môi trường (2) 2,00 Bắt Buộc
4 LQ01 Luật Quốc tế 3,00 Bắt Buộc
5 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3,00 Bắt Buộc
6 ST02 Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LN02 Luật ngân hàng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
2 LT01 Luật thuế 3,00 Bắt Buộc
3 LU02 Luật thương mại quốc tế 3,00 Bắt Buộc
4 PL06 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2,00 Bắt Buộc
5 TD01 Thi hành án dân sự (2TC) 2,00 Bắt Buộc
6 TP02 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (3TC) 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 9
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 TNCN Tốt nghiệp chuyên ngành 5,00 Bắt Buộc
2 TNCS Tốt nghiệp cơ sở 5,00 Bắt Buộc