Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2102 Pháp luật về tài sản 3.00 Bắt Buộc
3 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2.00 Bắt Buộc
4 LAW2501 Pháp luật về công ty 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2502 Pháp luật về môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 LAW2503 Pháp luật về thương mại 3.00 Bắt Buộc
3 LAW2504 Pháp luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
4 LAW2505 Giải quyết tranh chấp trong thương mại 2.00 Bắt Buộc
5 LAW2506 Pháp luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
6 LAW2507 Pháp luật ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
7 LAW2509 Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
8 LAW2511 Kinh tế học pháp luật 2.00 Bắt Buộc
9 LAW2512 Pháp luật đấu thầu 2.00 Bắt Buộc
10 LAW2513 Pháp luật bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2508 Sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
2 LAW2510 Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản 3.00 Bắt Buộc
3 LAW2519 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 LAW2521 Pháp luật kinh doanh chứng khoán 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc