Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2005 Lý thuyết và chính sách thương mại 3.00 Bắt Buộc
2 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
5 MAT2016 Kinh tế lượng nâng cao 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2001 Tài chính quốc tế nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 COM2006 Kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 COM2007 Đàm phán thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2003 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2002 Đầu tư quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 COM2003 Kinh tế đối ngoại 3.00 Bắt Buộc
3 COM2004 Nguồn nhân lực quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 COM2009 Quản trị chiến lược 3.00 Bắt Buộc
5 LAW2556 Luật hợp đồng thương mại 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc