Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
2 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3.00 Bắt Buộc
3 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2003 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 ECO2008 Kinh tế công 3.00 Bắt Buộc
3 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2023 Chính sách công 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2028 Phân tích thị trường bất động sản 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2003 Kinh tế đối ngoại 3.00 Bắt Buộc
2 ECO2005 Thẩm định dự án đầu tư 3.00 Bắt Buộc
3 ECO2025 Quản lý công 3.00 Bắt Buộc
4 ECO2029 Quản lý đô thị, Vùng và Miền 3.00 Bắt Buộc
5 ECO2032 Kinh tế Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
6 ECO2038 Chính sách phát triển công nghiệp 2.00 Bắt Buộc
7 ECO2041 Chính sách đất đai 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc