Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4,00 Bắt Buộc
2 LAW2102 Pháp luật về tài sản 3,00 Bắt Buộc
3 LAW2106 Pháp luật về giao dịch bảo đảm 2,00 Bắt Buộc
4 LAW2108 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 2,00 Bắt Buộc
5 LAW2113 Pháp luật lao động 2,00 Bắt Buộc
6 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2,00 Bắt Buộc
7 LAW2506 Pháp luật hợp đồng 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2101 Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2,00 Bắt Buộc
2 LAW2107 Pháp luật về thừa kế 2,00 Bắt Buộc
3 LAW2109 Tố tụng dân sự 2,00 Bắt Buộc
4 LAW2112 Pháp luật về quyền tác giả 2,00 Bắt Buộc
5 LAW2116 Pháp luật về tín dụng tiêu dùng 2,00 Bắt Buộc
6 LAW2120 Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng 2,00 Bắt Buộc
7 LAW2133 Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự 3,00 Bắt Buộc
8 LAW2502 Pháp luật về môi trường 2,00 Bắt Buộc
9 LAW2513 Pháp luật bảo hiểm 2,00 Bắt Buộc
10 LAW2601 Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2115 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2,00 Bắt Buộc
2 LAW2125 Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai 3,00 Bắt Buộc
3 LAW2132 Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15,00 Bắt Buộc