Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2023 Kế toán tài chính 3,00 Bắt Buộc
2 BUS2001 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh 3,00 Bắt Buộc
3 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3,00 Bắt Buộc
4 BUS2009 Quản trị chiến lược 3,00 Bắt Buộc
5 GEN2011 Triết học 4,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2013 Lý thuyết kế toán 3,00 Bắt Buộc
2 ACC2043 Kế toán công 3,00 Bắt Buộc
3 ACC2063 Kế toán quốc tế 3,00 Bắt Buộc
4 ACC2074 Kế toán quản trị 3,00 Bắt Buộc
5 ACC2503 Kiểm toán 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ACC2513 Kiểm soát và kiểm toán nội bộ 3,00 Bắt Buộc
2 FIN2108 Quản trị rủi ro tài chính ngân hàng 3,00 Bắt Buộc
3 FIN2201 Tài chính quốc tế 3,00 Bắt Buộc
4 TKL2205 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 4,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15,00 Bắt Buộc