Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BUS2002 Kinh tế học quản lý 3,00 Bắt Buộc
2 FIN2101 Tài chính phát triển 3,00 Bắt Buộc
3 FIN2103 Tài chính công 3,00 Bắt Buộc
4 GEN2011 Triết học 4,00 Bắt Buộc
5 KTL2204 Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2102 Quản trị tài chính 3,00 Bắt Buộc
2 FIN2104 Các mô hình tài chính 2,00 Bắt Buộc
3 FIN2107 Đầu tư tài chính 3,00 Bắt Buộc
4 FIN2201 Tài chính quốc tế 3,00 Bắt Buộc
5 FIN2203 Quản trị ngân hàng thương mại 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 FIN2105 Tài chính hành vi 2,00 Bắt Buộc
2 FIN2106 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3,00 Bắt Buộc
3 FIN2109 Phân tích tài chính theo tình huống 2,00 Bắt Buộc
4 FIN2111 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3,00 Bắt Buộc
5 FIN2202 Ngân hàng TW và chính sách tiền tệ 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15,00 Bắt Buộc