Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2001 Kinh tế vi mô nâng cao 3,00 Bắt Buộc
2 ECO2002 Kinh tế vĩ mô nâng cao 3,00 Bắt Buộc
3 GEN2011 Triết học 4,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ECO2003 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3,00 Bắt Buộc
2 ECO2006 Kinh tế dự báo 3,00 Bắt Buộc
3 ECO2008 Kinh tế công 3,00 Bắt Buộc
4 ECO2014 Kinh tế phát triển nâng cao 3,00 Bắt Buộc
5 ECO2030 Các lý thuyết kinh tế hiện đại 3,00 Bắt Buộc
6 GEN2001 Kinh tế chính trị nâng cao 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 COM2003 Kinh tế đối ngoại 3,00 Bắt Buộc
2 ECO2005 Thẩm định dự án đầu tư 3,00 Bắt Buộc
3 ECO2011 Kinh tế học thể chế 2,00 Bắt Buộc
4 ECO2028 Phân tích thị trường bất động sản 3,00 Bắt Buộc
5 ECO2031 Kinh tế Việt Nam 3,00 Bắt Buộc
6 LAW2520 Luật kinh tế 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15,00 Bắt Buộc